Kosciuszko Foundation Poland - O Fundacji

THE KOSCIUSZKO FOUNDATION POLAND

FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA POLSKA

została ustanowiona dnia 10 listopada 2010 roku przez Fundatora – The Kosciuszko Foundation, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku.

Celem Fundacji jest prowadzenie, wspieranie i promowanie wymiany intelektualnej, kulturalnej i edukacyjnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- udzielanie pomocy finansowej, w szczególnosci przyznawanie dotacji oraz stypendiów naukowo-badawczych i naukowych zasłużonym polskim naukowcom, pracownikom naukowo-dydaktycznym i studentom pragnącym studiować lub prowadzić indywidualne projekty badawcze w instytucjach szkolnictwa wyższego, akademiach sztuki i nauki oraz instytucjach medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także w innych państwach obcych, jak równiez zasłużonym amerykańskim naukowcom, pracownikom naukowo-dydaktycznym i studentom pragnącym studiować lub prowadzić indywidualne projekty badawcze w instytucjach szkolnictwa wyższego, akademiach sztuki i nauki oraz instytucjach medycznych w Rzeczypospolitej Polskiej;

- popularyzowanie i wspieranie wymiany studentów, nauczycieli akademickich, naukowców, wykładowców oraz pracowników naukowo-dydaktycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej;

- pielęgnowanie bliższych stosunków intelektualnych i kulturalnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej;

- przyjmowanie, utrzymywanie i zarządzanie funduszem lub funduszami oraz wykorzystywanie środków z nich pochodzących na cele statutowe;

- gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji;

- prowadzenie działalnosci badawczo-informacyjnej dotyczącej historii oraz problematyki społecznej dotyczącej stosunków polsko-amerykańskich;

- edukację historyczną i społeczną poprzez organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, wystaw i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy, a także organizowanie konkursów i przyznawanie nagród;

- prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, słowników, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych, a takze wydawania płyt DVD oraz zakładania i prowadzenia platform internetowych;

- organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę znajomości historii, zmiany świadomosci społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;

- wspomaganie osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona do celów Fundacji oraz współpracę z takimi podmiotami, w szczególnosci Kosciuszko Foundation, Inc., jeżeli taka współpraca może okazać się wskazana lub niezbędna dla prawidłowej realizacji celów Fundacji.


Zachęcamy do przyłączenia się do naszej misji poprzez wsparcie finansowe. W tym celu zapraszamy do kontaktu telefonicznego (22) 621-7067, bądź emailowego: warsaw@thekf.org, lub do wizyty w naszym biurze w Warszawie, przy ul. Dobrej 56/66 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), III piętro (po uprzednim umówieniu wizyty przez telefon lub email).

Nr konta bankowego Fundacji Kościuszkowskiej Polska:

CITI Handlowy

The Kosciuszko Foundation Poland
Fundacja Kościuszkowska Polska

Nr konta złotówkowego: 09 1030 0019 0109 8530 0030 5123


RADA FUNDACJI

Przewodniczący

John Micgiel

Członkowie

Joseph E. Gore
Michał Mrożek
William Nareski
Ewa Radwańska
Andrzej Rojek
Cynthia Rosicki
Wanda Senko

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Grażyna Czetwertyńska

 
Sign Up for E-News Become a Member