Kosciuszko Foundation Poland - O Fundacji

THE KOSCIUSZKO FOUNDATION POLAND

FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA POLSKA

została ustanowiona dnia 10 listopada 2010 roku przez Fundatora – The Kosciuszko Foundation, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku.

Celem Fundacji jest prowadzenie, wspieranie i promowanie wymiany intelektualnej, kulturalnej i edukacyjnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- udzielanie pomocy finansowej, w szczególnosci przyznawanie dotacji oraz stypendiów naukowo-badawczych i naukowych zasłużonym polskim naukowcom, pracownikom naukowo-dydaktycznym i studentom pragnącym studiować lub prowadzić indywidualne projekty badawcze w instytucjach szkolnictwa wyższego, akademiach sztuki i nauki oraz instytucjach medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także w innych państwach obcych, jak równiez zasłużonym amerykańskim naukowcom, pracownikom naukowo-dydaktycznym i studentom pragnącym studiować lub prowadzić indywidualne projekty badawcze w instytucjach szkolnictwa wyższego, akademiach sztuki i nauki oraz instytucjach medycznych w Rzeczypospolitej Polskiej;

- popularyzowanie i wspieranie wymiany studentów, nauczycieli akademickich, naukowców, wykładowców oraz pracowników naukowo-dydaktycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej;

- pielęgnowanie bliższych stosunków intelektualnych i kulturalnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej;

- przyjmowanie, utrzymywanie i zarządzanie funduszem lub funduszami oraz wykorzystywanie środków z nich pochodzących na cele statutowe;

- gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji;

- prowadzenie działalnosci badawczo-informacyjnej dotyczącej historii oraz problematyki społecznej dotyczącej stosunków polsko-amerykańskich;

- edukację historyczną i społeczną poprzez organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, wystaw i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy, a także organizowanie konkursów i przyznawanie nagród;

- prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, słowników, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych, a takze wydawania płyt DVD oraz zakładania i prowadzenia platform internetowych;

- organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę znajomości historii, zmiany świadomosci społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;

- wspomaganie osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona do celów Fundacji oraz współpracę z takimi podmiotami, w szczególnosci Kosciuszko Foundation, Inc., jeżeli taka współpraca może okazać się wskazana lub niezbędna dla prawidłowej realizacji celów Fundacji.


Zachęcamy do przyłączenia się do naszej misji poprzez wsparcie finansowe. W tym celu zapraszamy do kontaktu telefonicznego (22) 621-7067, bądź emailowego: warsaw@thekf.org, lub do wizyty w naszym biurze w Warszawie, przy ul. Kopernika 11/8, 00-359 Warsaw, Poland. Nr konta bankowego Fundacji Kościuszkowskiej Polska:

CITI Handlowy

The Kosciuszko Foundation Poland

Fundacja Kościuszkowska Polska

Nr konta złotówkowego: 09 1030 0019 0109 8530 0030 5123


RADA FUNDACJI

Przewodniczący: Prof. Jolanta Choinska-Mika 

Wice-Przewodniczący: Marek Skulimowski

Członkowie:


ZARZĄD

Prezes Zarządu: Dr Grażyna Czetwertyńska