Konkurs Fundacji Kościuszkowskiej na najlepszą publikację akademicką z zakresu problematyki amerykanistycznej wydaną w 2019 roku (in Polish)

konkurs

Konkurs Fundacji Kościuszkowskiej
na najlepszą publikację akademicką z zakresu
problematyki amerykańskiej wydanej w 2019 roku

Z okazji 100-lecia polsko-amerykańskich relacji dyplomatycznych,
Fundacja Kościuszkowska ma zaszczyt zaprosić Państwa do zgłaszania kandydatury w Konkursie na najlepszą akademicką publikację z zakresu problematyki amerykanistycznej opublikowaną w 2019 roku.

Tegoroczna edycja Konkursu skupia się na promowaniu autorów najlepszych publikacji akademickich i naukowych, których pierwsze wydania ukazały się w 2019 roku, z zakresu problematyki amerykanistycznej – kultury, politologii, demokracji, historii, relacji polsko-amerykańskich oraz historii polskiej diaspory w USA.

Nagroda główna 15 000 PLN 

Dodatkowe informacje do uzyskania pod adresem email: warsaw@thekf.org lub przesyłając korespondencje pod adres
FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA Polska 
ul. Mikołaja Kopernika 11/8, 00-359 Warszawa

Termin składania aplikacji upływa 15 marca 2020 roku. 
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE

Materiały do pobrania:

Formularz Zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu


MareRegulamin Konkursu

I. Organizatorzy 

 1. Organizatorami konkursu na najlepszą publikację z zakresu problematyki amerykanistycznej, zwanego dalej Konkursem, są: The Kosciuszko Foundation Inc. oraz Fundacja Kościuszkowska -Polska. – zwani dalej Organizatorem. 
 2. Celem tegorocznej edycji Konkursu jest wyróżnienie i promocja autora/autorów najlepszej publikacji akademickiej i naukowej, których pierwsze wydania ukazały się w 2019 roku, z zakresu problematyki amerykanistycznej (kultury, politologii, demokracji, historii, relacji polsko-amerykańskich oraz historii polskiej diaspory w USA.
 3. Nagroda została ustanowiona na 100-lecie relacji dyplomatycznych polsko-amerykańskich i przyznawana jest raz w roku za najlepszą publikację napisaną przez żyjących autorów, pracowników naukowych i dydaktycznych, zatrudnionych, lub tych którzy byli zatrudnieni, w polskich szkołach wyższych lub polskich instytucjach naukowych.

II. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania nagrody

 1. W Konkursie oceniane będą recenzowane książki naukowe, monografie i serie wydawnicze - wydane w 2019 roku, w formie tradycyjnej książki drukowanej.
 2. Komisja Konkursowa ocenia publikacje pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
 3. O przyznaniu nagrody wybranemu autorowi lub autorom (maksymalnie dwóch/dwoje) decyduje Komisja Konkursowa. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przewiduje się trybu odwoławczego. 
 4. W skład Komisji Konkursowej, ustalanej dla każdej edycji Konkursu, wchodzą specjaliści zaproszeni przez Organizatora oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w organizację konkursu. 
 5. W Konkursie nagradzani są wybrani autor/autorzy, a Organizator przyznaje jedną główną nagrodę - Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej dla najlepszej publikacji w dziedzinie studiów amerykanistycznych wydanej w 2019 roku. 
 6. Zwycięzca otrzymuje dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości: 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych). W przypadku większej liczby autorów nagrodzonej publikacji kwota jest dzielona na równe części stosownie do liczby laureatów. Warunkiem wypłaty nagrody jest przesłanie do Organizatora przez laureata danych rachunku bankowego w ciągu 7 dni od daty oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu. Nagroda zostanie wypłacona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. 
 7. Laureaci Konkursu uprawnieni są do posługiwania się w mediach, materiałach promocyjnych i wewnętrznych dot. nagrodzonej publikacji tytułem Laureat Nagrody Fundacji Kościuszkowskiej dla najlepszej publikacji w dziedzinie studiów amerykanistycznych wydanej w 2019 roku. Laureat konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

 III. Zgłoszenia

 1. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania publikacji do Konkursu są wydawnictwa, władze jednostek naukowych i jednostek organizacyjnych szkół wyższych, osoby prywatne i Organizator. Każdy z wymienionych wyżej podmiotów może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy publikacje. Autorzy publikacji są wyłączeni z procesu zgłaszania. 
 2. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest dostarczenie 3 egzemplarzy publikacji oraz kopii w wersji elektronicznej (dopuszczalne formaty: PDF, MOBI, EPUB na email: warsaw@thekf.org wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu (do pobrania ze strony www.thekf.org ).
 3. Zgłoszenia należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres Organizatora: Biuro Fundacji Kościuszkowskiej, Mikołaja Kopernika 11/8, 00-359 Warszawa do dnia 15 marca 2020. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
 4. Publikacji zgłoszonej do Konkursu nie można wycofać.
 5. Wykluczone jest zgłaszanie do Konkursu publikacji, których autorami współautorami są: a) członkowie Komisji Konkursowej, b) członkowie rodzin osób wymienionych pod lit. a) do II stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej, c) więcej niż dwie osoby.
 6. Zgłoszenia bez załączonego formularza zgłoszeniowego lub dostarczone w mniejszej liczbie egzemplarzy niż przewiduje to Regulamin nie będą uczestniczyły w Konkursie.
 7. Egzemplarze publikacji dostarczonych na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
 8. Zgłoszenie książki w Konkursie jest jednoznaczne z zapewnieniem Organizatora, że zgłaszający oraz autor/autorzy akceptują treść niniejszego Regulaminu. 
 9. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych ze zgłoszeniem do Konkursu. 

 IV. Ogłoszenie wyników konkursu

 1.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2020 w trakcie ceremonii przyznawania dorocznych stypendiów Fundacji Kościuszkowskiej – data i miejsce zostaną zaanonsowane w formie bezpośredniego i imiennego zaproszenia
 2. Wyniki Konkursu zostaną przekazane mediom i opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora. 

V. Postanowienia końcowe 

 1.  Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
 2. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek od przyznanej nagrody w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należny podatek potrąci i odprowadzi na konto właściwego urzędu skarbowego Organizator.
 3. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia publikacji lub wycofać je z konkursu w przypadku stwierdzenia uchybień wobec niniejszego Regulaminu.
 4. Każda edycja konkursu oraz wysokość nagrody będą ogłaszane odrębnie przez stronę internetową Fundacji Kościuszkowskiej (TheKF.org)
 5. Regulamin obowiązuje od 25 stycznia 2020.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Kościuszkowska Polska z siedzibą w Warszawie, Mikołaja Kopernika 11/8, 00-359, NIP: NIP: 107-00-18-052

Skontaktować się z nią można pod adresem email: warsaw@thekf.org lub przesyłając korespondencje pod adresem Fundacja Kościuszkowska Polska, ul. Mikołaja Kopernika 11/8, 00-359 Warszawa

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji zadań statutowych Fundacji, wykonywania czynności związanych z konkursem do momentu zakończenia lub wygaśnięcia.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być także: The Kosciuszko Foundation, Inc., 15 East 65th Street, New York, NY 10065, Stany Zjednoczone, telefon: 001 212 734-2130

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków, przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo: do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, do przenoszenia danych osobowych, do wniesienia skargi. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy/umów, procesu rekrutacji konkursowej.